Facebook(另開新視窗) PRINT
最新訊息
洗錢防制宣導影片

:政風室

金流透明‧世界好評-洗錢防制雙首長篇https://www.youtube.com/watch?v=td84GbjtAMM

防制洗錢國家向前-洗錢防制守門員篇60秒https://www.youtube.com/watch?v=QckOg1rIBio

防制洗錢國家向前-洗錢防制守門員篇90秒https://www.youtube.com/watch?v=Yxl-MDjcoSY

洗錢防制法-可以幫我洗個東西嗎?https://www.youtube.com/watch?v=cCCnzyBVTYw&app=desktop

 

最後異動時間2017-12-20 下午 04:56:52
回上頁 到上面